กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนความคุ้มครอง

กรุณาเลือกเพศ

ชาย

หญิง

วันเกิด

กรุณากรอกวันเกิด โดยระบุเป็น วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.)

ปี

จํานวนเงินเอาประกันภัย

บาท

จํานวนเงินเอาประกันภัย

บาท

เบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อปี

บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองชีวิต

ปีที่ 1-10 : 0 บาท

รับเงินคืนทุกปี

ปีที่ 1-9 ปีละ 0 บาท

ครบสัญญารับเงินก้อน

0 บาท
ปีที่ ชําระเบี้ยประกัน (ต้นปี) รับเงินคืน (สิ้นปี) ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ผลิตภัณฑ์แนะนำ