ประกันชีวิตแบบบำนาญ TIPlife Smart Pension 90/2

รายละเอียดประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี

♦ รับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ 15%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

♦ รวมรับบำนาญสูง 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

♦ คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

♦ อายุรับประกันตั้งแต่ 20 - 54 ปี

♦ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

♦ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ